Isinalin na Kahilingan sa Balota
Upang makatanggap ng isinalin na balota para sa darating na ika-5 ng Marso, 2024 Primaryang Halalan sa Espanyol o Tagalog, mangyaring punan at isumite ang form sa ibaba.

Ang mga isinalin na Balota na hinihiling ay ipapadala sa koreo sa pagitan ng ika-16 ng Enero at ika-27 ng Pebrero.

Kung may mga tanong ka, tumawag lamang sa 707-784-6675
Isinalin na Kahilingan sa Balota


Mga Espanyol
Mga Tagalog
  Please enter the word above in the space below