Isinalin na Kahilingan sa Balota
Upang makatanggap ng isinalin na balota para sa darating na Disyembre 19, 2023 Espesyal na Halalan sa Espanyol o Tagalog, mangyaring punan at isumite ang form sa ibaba.

Ang mga isinalin na Balota na hinihiling ay ipapadala sa koreo sa pagitan ng ika 20 ng Nobyembre at ika 12 ng Disyembre.

Kung may mga tanong ka, tumawag lamang sa 707-784-6675
Isinalin na Kahilingan sa Balota


Mga Espanyol
Mga Tagalog
  Please enter the word above in the space below